งานคลินิกทันตกรรม

ทพ.
กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
หัวหน้างานคลินิกทันตกรรม

ผศ.ทพญ.
อังคณา คลังทอง
ประธานคลินิกทันตกรรมพิเศษ

ทพ.
กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
หัวหน้าทันตกรรมผู้ป่วยนอก
และบำบัดฉุกเฉิน (OPD)

แบ่งการบริหารงาน ดังนี้